Protokoll

PROTOKOLL

Protokoll fört vid årsmöte med Nyköpings Konstförening den 3 mars 2019 kl. 14.00 i NK-villan.

Antal närvarande vid årsmötet var 60 personer

Ordförande Agneta Åhl hälsade de församlade samt dagens föredragshållare Ulf Abel välkomna till årets årsmöte och presenterade dagens program. Därefter vidtog mötesförhandlingen.

Fråga huruvida årsmötet tillkommit i stadgeenlig ordning.
Frågan besvarades med ja.

Val av ordförande vid årsmötet.
Till ordförande valdes Carl-Louis Sandblom.

Val av sekreterare vid årsmötet.
Till sekreterare valdes Agneta Emilson.

Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokoll.
Att justera protokollet valdes Elisabeth Calemark och Hans Åkesson.

Styrelsens årsberättelse.
Verksamhetsberättelsen lästes upp av Agneta Åhl för medlemmarna som godkände den.

Revisorernas berättelse.
Revisor Lennart Samuelsson föredrog revisorernas berättelse som godkändes av de närvarande.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2018.

Balansräkningen presenteras.
Kassör Gunnar Engström presenterade 2018 års resultat vilket visar ett resultat på 19.000 kr som balanseras i ny räkning, vilket godkändes av medlemmarna.

Förslag som framförts av styrelsen eller medlem.
Inget sådant föreligger.

Fastställelse av ekonomisk plan för det nya verksamhetsåret.  
Kassör Gunnar Engström förklarade det kommande årets planerade budget. Budgeten upptar 30.000 kr för konstinköp. Medlemmarna godkände budgeten.

Fastställande av årsavgift.
Årsavgiften beslöts förbli oförändrat 250 kr.

Val av ordförande.
Till ordförande valdes Agneta Åhl

Val av nio styrelseledamöter.
Omval av ledamöterna: Agneta Emilson 1 år, Gunnar Engström 2 år, Carin Hellberg 2 år, Ulrika Sandblom 2 år, Tom Sandqvist 1 år, Ria Roes Schwartz 2 år, Susanne Öjert 1 år. Ulla Sörensen avgår i styrelsen och ny medlem blir Liz Barrögård Lindberg. En styrelseplats är fortfarande vakant.

Val av två revisorer och en revisorssuppleant.
Magnus Arbel omval, Lennart Samuelsson omval. Revisorssuppleant Jan Soläng.

Val av valberedningskommitté. Valberedning blir : Claes Wikander sammankallande, Gunilla Engström och Gunilla Swahn

Val av två revisorer och en revisorssuppleant till Nyköpings Konstförenings Stipendiestiftelse. Magnus Arbell och Lennart Samuelsson valdes som revisorer, Jan Soläng som revisorssuppleant.

Tack till valberedningen för ett gediget arbete!

Utdelande av stipendium. Peter Dewoon fick ordet och förklarade att stipendienämnden vänder sig till konstskolor för att hitta lämpliga kandidater. Endast en intresseanmälan inkom under 2018. Stipendienämnden ansåg att de krav de ställer på en stipendiat inte var uppfyllda och att man beslutat att inte dela ut något stipendium för 2018. Stipendiet är på 6000 kr och i dagens läge är det en liten summa som för ansökaren kan kännas för liten för det arbete och tid de lägger ner inför planering att komma och visa upp sina alster vid årsmötet. Peter kommer att ta upp diskussion om det finns utrymme ekonomiskt för att öka summan till 10.000 kr till 2019.

Övriga ärenden.
Hemsidan kom upp till diskussion på mötet. Informationen är inte uppdaterad. Hemsidan är viktig och kommer att förbättras.

Årsmötesförhandlingarna avslutades och medlemmarna tackades av ordföranden för visat intresse.

Fil Dr Ulf Abel höll ett innehållsrikt föredrag som inte bara innehöll som rubriken sa ”Artur Percys samarbete med NK-verkstäder”! Hos Ulf Abel finns en enorm kunskap inom området konst som vi alla fick ta del av. Stort tack!

Ulf Abel avtackades med en vinflaska och Inga Berg som arbetat i valberedningen fick en blomma som tack för fint arbete. En blomma också till Carl-Louis Sandblom som höll i ordförandeklubban!

2018 års vinnare i konstlotteriet fick som avslutning på dagen välja sina vinster. Kontrollanter var Claes Wikander och Agneta Emilson. Claes Wikander , Ria Roes Schwartz och Susanne Öjert har under 2018 lyckats köpa in många fina vinster till 14 lyckliga vinnare att välja på. Nytt för i år var också närvarolottning av tre konstverk.

Agneta Emilson sekr.
Carl-Louis Sandblom ordf
Elisabeth Calemark
Hans Åkesson